Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Gezondheidscentrum de Beek. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Gezondheidscentrum de Beek via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Gezondheidscentrum de Beek is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.

1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Gezondheidscentrum de Beek mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Gezondheidscentrum de Beek heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Gezondheidscentrum de Beek u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.4 Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum de Beek behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Gezondheidscentrum de Beek .

1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Gezondheidscentrum de Beek voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2 Indien Gezondheidscentrum de Beek constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Gezondheidscentrum de Beek zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Gezondheidscentrum de Beek zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3 Indien naar het oordeel van Gezondheidscentrum de Beek hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Gezondheidscentrum de Beek of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Gezondheidscentrum de Beek gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4 Gezondheidscentrum de Beek is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Gezondheidscentrum de Beek gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5 Gezondheidscentrum de Beek behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Gezondheidscentrum de Beek onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Gezondheidscentrum de Beek dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2 Gezondheidscentrum de Beek mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Gezondheidscentrum de Beek of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Gezondheidscentrum de Beek, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Gezondheidscentrum de Beek gevestigd is.

5.3 Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Gezondheidscentrum de Beek is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.

5.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

5.5 Gezondheidscentrum de Beek is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

5.6 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Gezondheidscentrum de Beek schriftelijk zijn aanvaard.

5.7 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.